“Semalt” “Google Analytics” -den öz saparlaryňyzy hasaba almazlyk üçin gollanma paýlaşýar

Google web sahypasyny ugrukdyryjy spamdan we beýleki spam görnüşlerinden aýyrmak bilen bir hatarda, web sahypasyny döretmekde we öndürmekde içerki traffigi aýyrmagy goldaýar. Eýeleriniň muňa boýun bolmalylygynyň bir sebäbi bar. Google Analytics-iň netijelerinde bar bolan maglumatlary ýoýmak howpy bar. Google-da özüni traffigiň girdejilerinden aýyrmagyň ýollary barada gözleg döredýän bolsa, köp sanly çözgüt tapmagy mümkin.

Şeýle-de bolsa, Semaltly hünärmen Iwan Konowalowyň teklip eden ähli mehanizmlerini seljermek, aşakdaky iki çemeleşmäniň ikisine-de düşer.

Saparlary aýyrmagyň çözgütleri:

  • “Google Analytics” -de IP salgysyny ähli traffik hasabatlaryndan aýyrmak üçin süzgüç döretmek.
  • Google Analytics-iň gözlemeli beýleki web sahypalaryndan tapawutlandyrýan gutapjykly sahypa döretmek.

Meseleler

Aboveokarda görkezilişi ýaly çözgütler meniň pikirimçe gaty manysyz. Ilki bilen, üýtgeýän IP adresleri ýok, sebäbi olar üýtgemeli. Internet hyzmatlaryny üpjün edijiler üçin abonentleri üçin IP adreslerini üýtgetmek adaty zat. Meşhur pikiriň tersine, muny göz öňüne getirişiňizden has yzygiderli edip bilerler. Mundan başga-da, internete girýän gadjetleriň köpelmegi ulanyjylara islendik ýerden web portallaryna girmäge mümkinçilik berdi. Şol sebäpden, bir sahypa girýän ähli IP adresleriň sanawyny ýöretmäge synanyşmak bu gurama üçin düýş görmejekdigini aňladýar.

Gutapjyk çemeleşmesi hökman işleýär. Şeýle-de bolsa, gutapjygy düzmek üçin niýetlenen sahypany döretmek we goldamak ýadaw. Şeýle hem, gutapjyklaryň işleýändigini ýa-da işleýändigini barlamak, ýerine ýetirmek kyn mesele. Brauzer gutapjyklarynyň nirededigini anyklap bilmese, her gezek sahypa girjek bolanda täze gutapjyk döretmelidigini aňladýar, bu meniň pikirimçe gaty biynjalyk.

JavaScript

Iki çözgüdiň manysyz bolmagynyň başga bir sebäbi, esasy meseläni JavaScript ulanyp ýerine ýetirmegiň gönümel bolmagydyr. Google Analytics kod parçasyny goşmazdan ozal, ýönekeý aýyrmany nädip ýerine ýetirmelidigini barlaň.

Localhost traffigini hasaba almazdan

Biri ýerli serwerde web sahypasy synagyny geçirýän bolsa, bu saparyň müşderiniň sapary hökmünde ýazylmagyny islemeýänligiňiz mantykly. Şonuň üçin bu döredilen traffigi aýyrmaly. URL-de haýyş parametrini öz içine alýan bellik döretmeli bolar. Ondan soň, sahypa girmek üçin ulanyp bilerler we ýerli ýer eýesi traffik ýazgylaryny başdan geçirmezler. Mundan başga-da, koda gutapjyk goşmak paýhasly ýa-da döredilen ähli islegleri tygşytlaýanlygy sebäpli synaglary geçirmek üçin ýerli ammardan peýdalanyň. Munuň üsti bilen, talap edilýän parametri goşmak üçin buýrugy ýerine ýetirmek hökman däl. Doly kody tapmak üçin www.tjvantoll.com girip görüň we web sahypasyny döretmekden we öndürmekden öz saparlaryňyzy nädip aýyrmalydygyny gözläň.

Şeýle hem, aýrylan wariantlaryň hemmesi ýerlihost trafigi we analitikasy ýok beýleki sahypalaryň ikisini birleşdirmek üçin bir wariant bar.

mass gmail